Pogosta vsebinska vprašanja


Da, vendar le na podlagi pisnega pooblastila, ki ga bo vsako podjetje (dajalec podatkov) vložilo za določen računovodski servis in bo na podlagi tega pooblaščeni računovodski servis (posredovalec) registriran v aplikaciji za določenega dajalca podatkov (podjetje). Podatke s pooblastila bo v aplikacijo vnesel delavec Zavoda. Obrazec pooblastila je objavljen v tehničnih navodilih, točka 3.4.2., skupaj s pojasnili o postopku pooblaščanja. Ko je računovodski servis v aplikaciji evidentiran kot posredovalec, se njegov delavec registrira kot uporabnik aplikacije za dajalca podatkov (podjetje) in posreduje podatke normalno s svojim certifikatom. Oseba posredovalca (računovodskega servisa), ki je prva registrirana v aplikaciji, ima enaka pooblastila kot prvo-pooblaščena oseba tistega dajalca, ki podatke posreduje sam. To pomeni, da za posredovanje podatkov za istega dajalca podatkov lahko podrejeno pooblasti tudi drugo osebo, zaposleno pri posredovalcu (računovodskem servisu).

Da, lahko so v enem paketu, ki mora imeti isto registrsko številko dajalca podatkov (polje 4) in isto leto (polje 2), obrazci za zavarovance pod več registrskimi številkami zavezancev (polje 5). Pri ročnem vnosu v aplikacijo se v istem paketu na naslednji prazen obrazec vedno prenese registrska številka dajalca (polje 4) in leto (polje 2), ki ju uporabnik ne more spreminjati. Hkrati se ponudijo tudi podatki v poljih 2, 4, 6 in 7 iz predhodnega obrazca, ki pa jih uporabnik lahko spreminja in ostanejo v istem paketu. Glede na količino podatkov, ki jih imajo večji dajalci, pa bo verjetno imela aplikacija pri uvozu podatkov omejitve, ki jih bo izvajalec S&T sporočil naknadno. Na tej podlagi bi uporabnikom dali navodilo, da naj podatke za istega dajalca in isto leto razdelijo na več paketov. Navedeno velja za posredovanje podatkov na obrazcih M-4 za obdobja pred 1.7.2011. Od 1.7.2011 dalje ima dajalec podatkov enotno registrsko številko za vse svoje poslovne enote.

Da, paziti je treba na šifro vrste prijave (polje 2), v kateri se sedaj ločijo obrazci. Običajni obrazec M-4 ima šifro vrste prijave 0, prijava podatkov o dopolnilnem delu pa ima šifro vrste prijave 2. Vse je lahko v istem paketu, če je isti dajalec podatkov (polje 4) in isto leto (polje 2).

Če ima zavarovanec na obrazcih M-1 in M-2 odprto zavarovanje za določeno obdobje (npr. celo leto), prispevki pa so plačani le za del leta (npr. za obdobje od januarja do septembra), se v rubrike od B do D vpisujejo podatki za obdobje, ko so prispevki plačani (januar-september) Za obdobje, ko prispevki niso plačani (oktober-december) pa se podatki vpišejo v rubriko E. Glede na to, da se plača ne upošteva v pokojninsko osnovo, če prispevek ni plačan, zneska plačanega prispevka ni, ostale pravice pa prav tako ne pripadajo brez plačila prispevkov, potrebujemo le podatke o obdobju in številu ur (zaradi kontrole pravilnosti števila ur v rubrikah B-D).

Te opombe ni več potrebno vpisovati, ker se bo na drugem nivoju logičnih kontrol v Zavodu primerjal podatek o številu ur dejansko opravljenega dela in podatki na M-1 obrazcu o krajšem delovnem času ali podatki o invalidu, ki mu je priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom.

Pri zavarovancu se vpisuje tedenski in letni sklad ur zavezanca. Tedenski sklad ur predstavlja število ur polnega delovnega časa (PDČ) pri delodajalcu, ki pa je znotraj ene registrske številke dajalca ali celo ene registrske številke zavezanca lahko različno (npr. komercialni oddelek ima PDČ 36 ur, proizvodni oddelek pa 40 ur). Zato se lahko od enega do drugega zavarovanca v istem paketu in celo pod isto RŠ zavezanca tedensko število ur PDČ spreminja. Letni sklad ur pa mora v okviru enega obrazca vedno ustrezati tedenskemu številu ur (npr. za tedenski PDČ 40 ur bo letni sklad 2080 ur, za PDČ 36 ur pa bo letni sklad 1872 ur), torej se spreminja skupaj s tedenskim številom ur PDČ.

Če gre za spremembo delovnega časa, se za določeno obdobje spremeni tudi tedenski in letni sklad ur, zato je treba narediti nov obrazec in pri tem tudi ločiti obdobja, na katera se nanaša novi tedenski in letni sklad ur. Je pa ta drugi obrazec M-4 lahko v istem paketu (verjetno je mišljen dodatni zapis v datoteki) in ni treba formirati novega paketa (verjetno ste mislili na dodatno XML datoteko). Tudi v primeru, da je bilo zavarovanje prekinjeno (vložena odjava iz zavarovanja) in nato ponovna prijava v zavarovanje, je potrebno posredovati dva obrazca M-4.

Zaradi logične kontrole datuma in nadaljnjih logičnih kontrol programi, ki kontrole izvajajo, potrebujejo celoten datum, vključno z letom. Uporabniku, ki podatke ročno vpisuje, je vnos olajšan tako, da aplikacija takrat, ko iz vnesenih podatkov formira XML zapis, sama sestavlja datum iz polj »od-do« in letnice iz polja 2. Pri uvozu podatkov pa mora biti podatek tak, kot ga zahteva XML shema, ker je prenos podatkov direkten.


Vedno je treba sporočati cele ure. Za decimalke je odločitev dajalca podatkov, ali jih bo zaokroževal ali črtal, vendar mora biti na koncu seštevek ur rednega dela in nadomestila za obdobje plačanih in neplačanih prispevkov (polja 11, 15, 17, 26 in 27), brez nadur (v polju 12) enak letnemu skladu ur v polju 7, brez tolerance.

Za samostojne podjetnike in za druge samostojne zavezance, ki so vključeni v obvezno zavarovanje po določbah ZPIZ-2 (osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, kmetje, osebe v prostovoljnem zavarovanju idr.), bo obrazce M-4 posredoval FURS kot zakoniti dajalec podatkov. Če ima samostojni podjetnik zaposlene delavce, mora zanje sam posredovati obrazce M-4 ali pa pooblastiti računovodski servis.

Podjetje je bilo kot dajalec podatkov, ki še posluje, dolžno oddati podatke na obrazcih M-4 za leto 2007 do 30.04.2008. Če je nad podjetjem začet stečajni postopek, vse obveznosti za posredovanje podatkov za tekoče obdobje z dnem začetka stečaja preidejo na stečajnega upravitelja. Po 3. alineji 31. člena ZMEPIZ vloži stečajni oziroma likvidacijski upravitelj prijavo podatkov o zavarovalni dobi, plači, nadomestilih plače in vplačanih prispevkih za vsakega delavca, ki je bil v delovnem razmerju do uvedbe stečajnega oziroma likvidacijskega postopka. To pomeni, da mora podatke za leto 2008 v celoti posredovati stečajni upravitelj. Če je doslej računovodski servis za to podjetje posredoval podatke na obrazcih M-4, je bili le pooblaščeni posredovalec, ne pa dajalec podatkov. Obveznosti računovodskega servisa izvirajo iz pooblastila, ki ga da zakoniti dajalec podatkov, in računovodski servis za svoje delo odgovarja le svojemu pooblastitelju, ne pa Zavodu. Pooblastilo poda podjetje kot pravna oseba, ki do zaključka stečajnega postopka še obstaja, vendar vse njene posle vodi stečajni upravitelj. Po začetku stečajnega postopka stečajni upravitelj kot novi dajalec podatkov pooblastilo lahko potrdi, prekliče ali poda novo pooblastilo računovodskemu servisu. Od njegovega ravnanja je odvisno, ali bo računovodski servis posredoval podatke za delavce tega podjetja tudi za leto 2008. Za posredovanje podatkov na obrazcih M-4 veljajo tudi za podjetja v stečaju splošni roki, to je do 30. aprila v tekočem letu za preteklo leto. Vendar mora stečajni upravitelj ne glede na zakonske roke v primeru, ko je stečaj začet in zaključen v tekočem letu, podatke posredovati pred zaključkom stečaja, v tem primeru torej v tekočem letu.

Če še niste prejeli začetne avtentikacijske kode, pa ste za prijavljene zavarovance dajalec podatkov, o tem obvestite ustrezno območno enoto Zavoda. Podatki o dajalcu bodo preverjeni in bo poslana koda, če ta še ni bila dodeljena.

V tem primeru je potrebno opozorilo potrditi tako, da v bel kvadrat ki se nahaja pred opozorilom ustvarite kljukico in potem ponovno potrdite obrazec. To opozorilo je zato, da je uporabnik seznanjen s tem, da seštevek vpisanih ur ni enak letnemu skladu ur iz polja 7. Gre torej za opozorilo in ne za napako.

Da, vendar le na podlagi pisnega pooblastila, ki ga bo vsako podjetje (dajalec podatkov) vložilo za določen računovodski servis in bo na podlagi tega pooblaščeni računovodski servis (posredovalec) registriran v aplikaciji za določenega dajalca podatkov (podjetje). Podatke s pooblastila bo v aplikacijo vnesel delavec Zavoda. Obrazec pooblastila je objavljen v tehničnih navodilih, točka 3.4.2., skupaj s pojasnili o postopku pooblaščanja. Ko je računovodski servis v aplikaciji evidentiran kot posredovalec, se njegov delavec registrira kot uporabnik aplikacije za dajalca podatkov (podjetje) in posreduje podatke normalno s svojim certifikatom. Oseba posredovalca (računovodskega servisa), ki je prva registrirana v aplikaciji, ima enaka pooblastila kot prvo-pooblaščena oseba tistega dajalca, ki podatke posreduje sam. To pomeni, da za posredovanje podatkov za istega dajalca podatkov lahko podrejeno pooblasti tudi drugo osebo, zaposleno pri posredovalcu (računovodskem servisu).http://goo.gl/pNZ4x


Veljavnosti avtentikacijske kode ni mogoče podaljšati. Če veljavnost kode poteče, dajalec od Zavoda zahteva dodelitev nove kode. Avtentikacijska koda je namenjena registraciji uporabnika v aplikaciji M-4. Z registracijo uporabnika se digitalno potrdilo uporabnika v aplikaciji poveže z določenim dajalcem podatkov. Registracija uporabnika traja, dokler velja njegovo digitalno potrdilo oziroma dokler se kot uporabnik ne odjavi. Ni nujno, da se hkrati z registracijo uporabnika posredujejo tudi podatki. Če za dajalca podatkov še niso pripravljeni podatki do izteka veljavnosti kode, je dovolj, da se do izteka veljavnosti kode registrira uporabnik, ki bo podatke posredoval kasneje, ko bodo pač pripravljeni.

Obveščamo vas, da je od 5.5.2013 dalje omogočeno le elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4 tudi za obdobja pred letom 2008, torej za vsa obdobja od vključno leta 1970 dalje. Navodila za izpolnjevanje podatkov na obrazcih M-4 najdete na naslednji spletni povezavi: http://m4.zpiz.si.

Pojem »začasno nepotrebnega dela«, kot ga je urejal prejšnji zakon o delovnih razmerjih (veljaven do 31.12.2002), se ne uporabi za primere, ko delodajalec v skladu s sedaj veljavnim zakonom o delovnih razmerjih (ZDR) ne more zagotavljati dela. Zato se nadomestila, ki v 2. odstavku 42. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) niso izrecno navedena, upoštevajo za izračun pokojninske osnove v skladu s 1. odstavkom 41. člena ZPIZ-1. Delavec ki ni delal iz razlogov na strani delodajalca in ima izplačano nadomestilo plače za tisti čas, ko bi v skladu s pogodbo o zaposlitvi moral delati, ter so za ves čas plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ima v obrazcu M-4 v RUBRIKI B za ta čas evidentirano število ur rednega dela (polje 11), nadomestilo plače v polju 13 (znesek plače oz. osnove) in plačane prispevke v polju 14.