Slovar strokovnih izrazovAvtentikacijska koda Koda, ki jo Zavod posreduje dajalcu ali posredovalcu za prvo prijavo in je povezana z dajalcem podatkov ter omogoča avtentikacijo uporabnika
Avtentikacija Preverjanje istovetnosti uporabnika (ali spletne aplikacije M4) z identiteto, s katero se predstavlja
Avtorizacija Preverjanje, če ima uporabnik pravico uporabljati sistem in dodeljevanje le tistih funkcionalnosti, do katerih ima pravico
Captcha Test proti spletnim robotom (preverjanje, da je uporabnik človek in ne računalnik, z zahtevo po prepoznavi izkrivljenih oblik in njihovi pretvorbi v črke ali številke, na način, ki ga računalniški program ne more izvesti – obratni Turingov test)
Celovitost Zagotovilo, da elektronsko sporočilo (paket M4) po tem, ko ga je uporabnik podpisal, ni bilo spremenjeno brez vednosti in avtorizacije uporabnika
CRL Seznam preklicanih digitalnih potrdil (certificate revocation list)
Časovni žig Elektronsko sporočilo, ki potrjuje obstoj sporočila, na katerega se nanaša, v določenem času
Dajalec podatkov Fizična ali pravna oseba, ki je v skladu z ZMEPIZ vodena v registru Zavoda kot zavezanec za posredovanje podatkov za zavarovance, zavarovane pri enem ali več zavezancih pod eno ali več registrskimi številkami zavezancev.
Elektronsko sporočilo Niz podatkov, ki so poslani ali prejeti na elektronski način
Formalne kontrole Preverjanje pravilnosti vsebine polj v sporočilu (M4Paket, M4Obrazec) glede na predpisane zahteve
HTML Hyper text markup langugage – jezik za opis dokumentov predvsem za objavo v spletu
Končni paket Paket, v katerega prenesejo pravilni uvoženi podatki ali se dodajajo podatki s posamičnim vnosom in je pripravljen za podpis in pošiljanje
Kontrolni paket Paket, v katerem se kontrolirajo uvoženi podatki
Kvalificirano digitalno potrdilo Digitalno potrdilo, ki ga izda registrirani overitelj
Logične kontrole Preverjanje pravilnosti vsebine sporočil (M4Paket, M4Obrazec) glede na predpisana poslovna pravila oz. logične kontrole (npr. preverjanje proti drugim evidencam MEZ)
M4Obrazec Elektronski obrazec M-4 v XML obliki
M4Paket Elektronsko sporočilo v XML obliki, ki vsebuje enega ali več obrazcev M-4 (prav tako v XML obliki)
Nezatajljivost Zagotovilo, da je pošiljatelj sporočila res izvedel transakcijo in tega ne more zanikati (pravno)
Odgovorna oseba dajalca podatkov Fizična oseba, ki se kot uporabnik aplikacije prva prijavi z vstopno kodo za določenega dajalca podatkov in je zaposlena oz. zavarovana pri dajalcu podatkov ali je njegov zakoniti oz. pooblaščeni zastopnik
Odgovorna oseba posredovalca podatkov Fizična oseba, ki se kot uporabnik aplikacije prva prijavi z vstopno kodo za določenega dajalca podatkov in je zaposlena oz. zavarovana pri pooblaščenem posredovalcu podatkov
Osnova Zavarovalna osnova ali druga osnova (razen plače), od katere so plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in se skladno z ZPIZ-1 upošteva za izračun pokojninske osnove
Overitelj varnih časovnih žigov Overitelj, ki izdaja varne časovne žige
Plača Prejemek, izplačan kot plača iz naslova delovnega razmerja, od katerega so plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in se skladno z ZPIZ-1 upošteva za izračun pokojninske osnove
Podrejeno pooblaščena oseba dajalca podatkov Fizična oseba, zaposlena oz. zavarovana pri dajalcu podatkov, ki ima po njegovih notranjih pravilih pristojnost za posredovanje obrazcev M-4 in jo je za uporabo spletne aplikacije M-4 pooblastila odgovorna oseba dajalca
Podrejeno pooblaščena oseba posredovalca podatkov Fizična oseba, zaposlena oz. zavarovana pri posredovalcu podatkov, ki ima po njegovih notranjih pravilih pristojnost za posredovanje obrazcev M-4 za dajalce podatkov in jo je za uporabo spletne aplikacije M-4 pooblastila odgovorna oseba posredovalca
Pooblaščeni delavec pri dajalcu Fizična oseba, zaposlena oz. zavarovana pri dajalcu podatkov, ki ima po njegovih notranjih pravilih pristojnost za posredovanje obrazcev M-4
Posredovalec podatkov Pravna ali fizična oseba, ki jo je zakoniti zastopnik dajalca podatkov pisno pooblastil, da v njegovem imenu in za njegov račun izpolni obveznost posredovanja podatkov na obrazcih M-4
Povzetek sporočila –hash S posebnim kriptografskim algoritmom izračunan niz znakov fiksne dolžine, ki enolično opredeli dokument (nad katerim je izračunan)
Prva pooblaščena oseba dajalca podatkov Oseba, ki se prva prijavi v spletno aplikacijo M-4 z avtentikacijsko kodo dajalca in je odgovorna za posredovanje podatkov (glej: »Odgovorna oseba«)
Prva pooblaščena oseba posredovalca Oseba posredovalca, ki se prva prijavi v spletno aplikacijo M-4 z avtentikacijsko kodo dajalca za posredovalca (glej: »Odgovorna oseba«)
Prva prijava Prva prijava dajalca ali posredovalca v spletno aplikacijo M-4
Registrirani overitelj Overitelj, ki izdaja kvalificirana digitalna potrdila
Spletna aplikacija M-4 Spletna aplikacija za izvajanje elektronskega posredovanja obrazcev M-4
Šifriranje sporočila Šifriranje vsebine sporočila s kriptografskimi algoritmi na način, da vsebino lahko dešifrira le prejemnik, ki mu je namenjena
Uporabnik spletne aplikacije M-4 Fizična oseba, ki je v imenu dajalca ali posredovalca podatkov registrirana s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom za uporabo aplikacije
Uvoz (v spletno aplikacijo) Nalaganje podatkov v spletno aplikacijo iz predpripravljene datoteke v XML obliki, ki ustreza shemi M4PaketUpload.xsd
Varen e-podpis e-podpis, ustvarjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ob določenih izpolnjenih pogojih podpisanemu e-dokumentu zagotovi pravno veljavnost, ki je enaka ročno podpisanemu papirnemu dokumentu
Varen časovni žig Časovni žig, ki ga izda overitelj varnih časovnih žigov
XML Extensible markup language, specifikacija za strukturiran in od platforme neodvisen opis poljubnih vsebin
XSD shema Opisana struktura XML dokumentov
Zakoniti zastopnik dajalca podatkov Fizična oseba, ki je v skladu z zakoni, ki urejajo status pravne osebe, pooblaščena za zastopanje pravne osebe
Zaupna povezava Šifriran kanal med uporabnikom in strežnikom ali med dvema strežnikoma
Zaupnost Zagotovilo, da lahko podatke, ki jih posreduje uporabnik, prebere le prejemnik, ki so mu podatki namenjeni (ZPIZ v smeri od uporabnika in uporabnik v smeri od spletne aplikacije M4 proti uporabniku)
Zavarovanec Fizična oseba, ki je v skladu z ZPIZ-1 obvezno ali prostovoljno vključena v pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zavezanec Pravna oseba ali njena poslovna enota ali fizična oseba, ki ji je dodeljena registrska številka zavezanca, pod katero so zavarovanci prijavljeni v zavarovanje